Hiki fakalaka ki he meʻa ʻi lotó

Ngaahi Founga Feimeʻatokoni

ʻOku ʻikai ko e meʻakai fakatupu iví ki hono lehilehiʻi pē hotau sinó ka ko hotau laumālié foki. Herban Health ngaue ke ʻoange ki hotau kolo ha fakamatala fekauʻaki mo e kai ʻi ha founga moʻui lelei pea mo fakafiefiaʻi ʻetau ngaahi fehokotaki fakafonua ki he meʻakai ko ha founga ke ngaohi ai kitautolu ke tau kakato pea mo fakatahatahaʻi mai hotau ngaahi kaungameʻa mo e kolo fakafamili. Kātaki ʻo vakai ki heʻemau konga ki he kalasí (fehokotakiʻanga ki he kiliniki) ʻa ia ʻoku mau fakamoʻoni ai ki he ngaahi kalasí ʻi he meʻakai fakatupu moʻui leleí, kau ai ʻa e feimeʻatokoni fakatupu moʻui leleí mo e meʻakai kehekehe. ʻOku tau ʻoatu heni ha ngaahi founga feimeʻatokoni ʻoku vave, moʻui lelei, ifo mo maʻamaʻa. ʻOku mau tapou atu ke mou lomiʻi ʻi he ngaahi fehokotakiʻanga ko ʻeni mei ha ongo kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga fakaʻofoʻofa ʻoku nau ʻomi foki ha founga feimeʻatokoni fakatupu moʻui lelei, ifo mo totongi maʻamaʻa:
Eatfresh.org ko ha maʻuʻanga tokoni lelei ki he fakamatala ki he meʻakai fakatupu moʻui lelei mo ifo founga feimeʻatokoni ʻi ha founga makehe ʻo e patiseti: te tau fakaʻilongaʻi ʻa e ngaahi vitio feimeʻatokoni naʻe fai ʻe hotau kaingalotu ʻo e kolo. Kapau ʻoku ke fie faʻu haʻo foʻi vitio pe ʻaʻau ʻoku ha ai hoʻo teuteu ha meʻakai vave, moʻui lelei, ʻikai fakamole lahi mo lelei, kataki ʻo ʻomi hoʻo vitioo pea kapau ʻe fili ʻe homau kolo hoʻo vitioo, te mau huluʻi ia ʻi heʻemau peesi foʻou.
Loki Tukuʻanga Meʻakai ʻa Lia
API tohi feimeʻatokoni: kau ai ʻa e ngaahi founga feimeʻatokoni ʻa ʻAfilika mo ʻAfilika ʻAmelika, ʻAmelika Latina, mo e Pasifiki ʻEsia Islander
Oldways
Meʻakai ki he tukufakaholo ʻEsia
Maʻumeʻatokoni ʻi he tukufakaholo faka-ʻAmelika Latina

Maʻumeʻatokoni ʻa e tukufakaholo ʻAfilika