Hiki fakalaka ki he meʻa ʻi lotó

Fekauʻaki mo e

Herban Health

Ko e Herban Health

Fakakaukau Fakapoto

Herban Health ʻoku kau ai ʻa e kakai tui mo e kau toketa ʻo e ngaahi ʻaati fakamoʻui ʻo e kuonga muʻa ʻa ia ko ʻenau taumuʻa ke fakaʻaongaʻi ʻa e poto ʻo e ngaahi faiva ko ia, fakataha mo e saienisi ʻo e faifakamoʻui, ke fai ha poupou ki he kakai ko ia ʻoku faingataʻaʻia ʻi he tafaʻaki ʻo hotau sosaieti.
 • ʻOku mahino lelei taha ki he kakaí honau ngaahi tūkungá pea ʻoku tau fakaʻapaʻapaʻi mo feinga ke poupouʻi ʻa kinautolu ʻoku nau fie fakamoʻui kinautolú.
 • ʻOku tohitongi ʻa e tuʻunga taʻetatau ʻo e hu ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi heʻetau polokalama mo e sosaieti fakakatoa, pea he ʻikai ke tau lava ʻo maʻu ha kolo moʻui lelei taʻe kau ai ʻa e taukaveʻi ʻo e fakamaau totonu fakasosiale, fakafoʻituitui mo fakakatoa.
Ko e Ola ʻo e

Pandemic

Kimuʻa ʻi he pandemic kuo tau foaki taʻetotongi pehe kiliniki, ko e niʻihi ko e tuluta ki he kiliniki, ko e niʻihi ʻoku fakatefito ʻi ha sipinga ʻo ha kolo mo ha fanga kiʻi kulupu iiki ʻo ha kakai ʻe toko 4-6, ʻoku tuʻu kotoa ʻi ha ngaahi kautaha kehekehe ʻi he kolo Palo ifi ʻoloto Hahake hange ko e Senita moʻui lelei ʻa e famili Ravenswood mo e polokalama fiekaia ʻa Ecumenical. ʻIkai ngata ai, kuo tau foaki ha tuluta ʻi he kiliniki ʻo e ioka (yoga) mo e fakalaulauloto. Kuo mau fakahoko foki mo ha ngaahi kalasi uike ʻe 6 ʻa ia ʻoku fakamoʻoni ai ʻa kinautolu ʻoku kau mai pea tukupa ki ha houa ʻe 3 he kalasi he uike ʻa ia ʻoku nau kau ai ʻi he ako ki he meʻakai fakatupu moʻui lelei, kai mo e feimeʻatokoni fakatupu moʻui lelei, fakalaulauloto, fakamalohisino fakaʻaati, mo e ioka (yoga).

Lolotonga e pandemic, kuo mau fai ha poupou kiate kinautolu ʻoku kau mai ʻi ha ngaahi founga kehekehe, ko e taha kuo foaki ʻe he ngaahi kalasi maʻumeʻatokoni fakafonua ki ha fanga kiʻi kulupu iiki, ʻo muimui ʻi he naunau fakalesoni ʻa e kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga Oldways. (http://oldwayspt.org) ʻE kei hokohoko atu pe ʻetau foaki ʻa e ngaahi kalasi pehee tautautefito ki he tukufakaholo ʻAfilika ko e maʻumeʻatokoni mo e tukufakaholo faka-ʻAmelika Latina. ʻOfa pē ʻe vavé ni pē ha lava ʻa kinautolu ʻoku kau maí ʻo haʻu tonu ʻo vahevahe ʻa e meʻakaí mo e ngaahi aʻusiá mo fepoupouaki ʻi he maʻu meʻatokoni fakatupu moʻui leleí.

Kuo mau hoko atu ʻemau kiliniki mo e ngaahi kalasi ʻi Siulai, 2021. Kapau ʻokú ke fie kau ki ha kalasi pe kiliniki, pe ke fakahā pē ʻetau ngaahi ʻekitivitií, kātaki ʻo fakamoʻoni hingoa ki he fakamatala fakamuimuitahá pe fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he telefoni ʻi he 1-866-925-2986 pe telefoni (650) 327-7894 pea te mau fetuʻutaki atu ʻi he vave tahá.

Kau Foakí mo e Kau Ngāue Tokoní

mo Foaki ha Feituʻu mei he Ngaahi Kulupu ʻo e Koló

ʻOku mau fakamālō lahi ʻi he ngaahi foaki fakapaʻanga kuo mau maʻú pea pehē ki he ngāue tokoni mahuʻinga kuo lava ai ʻemau ngāué, pea ko e mahuʻinga tahá, ʻa hono foaki ʻo e maʻu ha feituʻu ʻatā ke fai ai ʻemau ngāué.

 • Paʻanga ʻa e Kolo he Facebook
 • Lisa mo Matthew Sonsini Paʻanga Fakafāmili
 • Sheri mo Eric Brisson Paʻanga Fakafamili
 • Palo ifi ʻoloto paʻanga fakauike ʻi he ʻaho maloloo
 • Fakavaʻe ʻo e Kolo Silikoni Teleʻá
 • Jane Software Inc (ʻoku fakaʻaongaʻi taʻetotongi ʻa eHR)
 • Ngaahi foaki fakafoʻituituí ʻo kamata mei he $1 ki he $1000.
 • Ngāue ʻa Chan Zucherberg
Ko e Herban Health

Poate ʻo e Kau Talēkitá

Petulisa Fosita

Mēmipa ʻo e Poaté

Ko e MS. Fosita ko ha memipa ʻo e fakataha alelea ʻoloto Hahake palo ifi ʻoloto Siti, pea ʻoku lolotonga hoko ko e talekita pule ʻo e kautaha tamaiki fefine ki he houʻeiki fafine. Kuo laka hake he taʻu ʻe 22 ʻene aʻusia ʻi heʻene hoko ko ha tokotaha nofo mo ha taukapo fakakolo ʻi palo ifi ʻoloto Hahake. Kimuʻa pea fokotuʻu ʻa e ongo fafine ʻi he konga kimui ʻo e taʻu kuo ʻosi, naʻe taki ʻe pate ha revitalization lahi ʻo e kalapu ʻa e tamaiki fefine ʻi he muitolotolo ʻo e, fakatupulaki ha ngaahi polokalama kehe ʻi he hili ʻa e ako maʻa e toʻu tupu ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki, faleʻi ʻa e fakakauleka, ngaahi kautaha tokoni mo e kau ngaue tokoni, akoʻi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue faka-Pilitania mo e fika ki he kakai lalahi ʻoku masivesiva mei he kau hikifonua mo e kau faingataʻaʻia fakaʻekonomika. ʻI heʻene hoko ko ha fefine lanu mo ha taha hikifonua, naʻe maheni ʻa MS. Fosita mo e ngaahi vaivai mo e ngaahi malohinga characterizing ngaahi famili ʻi marginalized constituencies ʻoku mahulu atu ia ʻi he tuʻunga fakapalofesinale ki he fakafoʻituitui.

Lupeni ʻApikaka

MĒMIPA ʻO E POATÉ

ʻOku lolotonga hoko ʻa Misa ʻApikapa ko ha memipa ʻo e fakataha alelea ʻoloto Hahake Palo ifi ʻoloto Siti. ʻOku ne toe hoko foki ko ha faiako ʻi he kolisi ti Anza fakakolo ʻi he vaʻa ako fakavahaʻapuleʻanga/fakavahaʻapuleʻanga pea hoko ko ha kau faiako adjunct ʻi he Potungaue teuteu ʻa e faiako ʻo e ʻUnivesiti Fakafonua Hispanic. ʻOku kau ʻi heʻene ngāue fakapalofesinale ʻi he akó ʻa e ngāue ʻi he fakatotolo fakaakó, tokangaʻi ʻo e kau faifaleʻi ki he haʻi ʻo e kau takí, akoʻi ʻo e ESL mo e kakai lalahí, ngāue ko ha tokotaha fai faleʻi maʻá e Potungāue Ako ʻa Kalefōniá, pea hoko ko ha faiako lea faka-Sipeini maʻá e kautau ʻa e melinó Naʻe maʻu ʻe Misa ʻApikapa ʻene M.A. ʻi he ako mei he ʻUnivesiti Sitenifoti pea naʻa ne ʻosi mei he ako ʻi he lea ʻi he ILI c Seni Tieko. Kuo ne nofo ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto ʻi ha taʻu ʻe 30 pea kuo ne kau ʻi ha ngaahi ngaue fakakolo kehekehe. ʻOku ne lolotonga hoko ko e pulekolo ʻo e kolo ko Palo ifi ʻoloto Hahake. Lolotonga e 1990 naʻa ne ngaue ai ʻi he poate ʻo e kau Talasiti ʻo e Vahefonua Lautohi Faka-Ravenswood. Naʻe kau foki ʻa Misa Abrica ʻi he incorporation pea ngaue ʻi he ʻuluaki fakataha alelea ʻoloto Hahake Palo ifi ʻoloto Siti ʻi he 1980. Ko ha memipa ia ʻo e ravenswood AYSO Liiki soka maʻa e fanau tangata mo e fanau fefine, ko e Comité Latino mo e fakataha alelea Palo ifi ʻoloto Hahake ʻo Tenants.

Dyanne Ladine

Mēmipa ʻo e Poaté

Kuo laka hake ʻi he taʻu ʻe 40 ʻa e ngaue ʻa LAdine ki he fakamaau totonu fakaʻekonomika mo fakasosiale, ʻaki ʻene fengaueʻaki fakataha mo e ngaahi poate ʻo ha tukui kolo lahi ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi kautaha, fokotuʻutuʻu mo ha niʻihi kehe ʻo e kolo hange ko lettuce ngaue fakataha ʻa e kakai fefine, EPACAN fai, mo e Herban Health , ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto CA. ʻIkai ngata ai, kuo ne faiako ʻi he ʻUnivesiti Notre Dame ti Namur ʻi ha taʻu ʻe uofulu tupu pea ʻoku ʻi ai hono mataʻitohi ʻi he lao, pisinisi, tui fakalotu mo e faitoʻo ʻolienitolo.

Lillian Barden

MĒMIPA ʻO E POATÉ

ʻOku lolotonga hoko ʻa Lillian Barden, PhD, ko ha palofesa malolo ʻi he ʻapiako ʻo e pisinisi mo e pule ʻi he ʻUnivesiti Notre Dame de Namur. ʻOku lahi ʻene taukei ʻi hono tokangaʻi mo fakapaʻanga ʻaki e tupu mo e ngaahi kautaha ʻoku ʻikai tupu. Sea kimuʻa ʻo e polokalama pisinisi lahi ʻi NDNU, Lillian kei malohi pe ʻi he ngaue faleʻi mo e tupu ʻi he vahefonua Seni Mateo. Kimuʻa pea ne ngaue ʻi he ʻUnivesiti Notre Dame ti Namur, naʻe akoʻi ʻe Lillian ʻa hono tokangaʻi ʻo e ngaue ʻi he kolisi Seni Mele ʻi Moraga ʻi ha ngaahi taʻu lahi
Ko e Herban Health timi ʻa

Kau Ngāue Tokoní

ʻOku kau ʻi heʻetau ngaahi ngaue holistic ki he moʻuilelei ʻa e acupuncture, ngaue ʻa e sino, fakalaulauloto, ioka (yoga) mo ha ngaahi faʻahinga holistic kehekehe ʻo e moʻuilelei. Kuo nau hoko kotoa ko ha kau ngāue tokoni, ʻo ʻi ai ha ngaahi fakaʻatā makehe. Kuo laka hake he taʻu ʻe 15 ʻemau maʻu ha kau ngāue tokoni ʻoku fuʻu tokolahi ke fakahingoa ka ko e niʻihi ʻo e kakai kuo nau foaki ha ngaahi houa lahi ko e:
Fatongia

Sou Pik (Joyce) Chiu

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Steven Lin

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Seni Lin

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Siaosi Tingi Sengi

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Senisoni Tāngingi

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Kevin Tsun

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Dyanne Ladine

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Samenita Maʻasi

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Lose Ng

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Tui Myung ʻOi

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Faiako Fakalaulauloto ki he ʻIló

Andrea Castillo

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Kau faiako ioka (yoga)

Mariel Martinez & Co

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Fatongia

Li Yang

Ko e konga (text) au. Lomiʻi ʻi he edit ke liliu e fakamatala ko ʻení. ʻOku tangutu ʻa Lorem ipsum dolor ,, consectetur adipiscing elit. 

Herban Health

Kau Ngāue ʻi he Koló

Fakahihifo ʻo Bayshore Kautaha Fakakolo
tanaki atu

Mālō

Kuo poupouʻi kitautolu ʻe ha kaingalotu tokolahi ʻo e kolo Palo ifi ʻoloto Hahake ʻi ha ngaahi founga lahi pea Herban Health fie maʻu ke fai ha fakalāngilangi makehe mo fakamālō lahi ki he:

 • Melieni Talakai
 • Bruce Nash
 • Lupeni ʻApikaka
 • Pate Fosita
 • Nevida Patila
 • Rosemary Steele
 • Omowale Satterwhite
 • Yolanda Ortiz
 • Teuli Hani
 • Ko e kau mēmipa ʻo e WEBCA (Fakahihifo ʻo Bayshore Community Association)