Hiki fakalaka ki he meʻa ʻi lotó

Herban Health

Ko e Tokoni ki he Kolo ʻOloto Palo Ifi ʻOloto Hahake
Ke maʻu ʻa e fakamatala fakamuimuitaha ki he TEXT, text HEALTH ki he 866-925-2986, pe FAKAMOʻONI HINGOA HENI

ʻOku Talitali Lelei Koe

Herban
Health

Herban Health ko ha Palo ifi ʻoloto Hahake ʻo makatuʻunga ʻi he kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga holistic tokangaʻi e moʻui lelei ki he kakai fakalotofonua. Holistic ngaue ki hono tokangaʻi ʻo e moʻui lelei ke maʻu ha moʻui lelei ʻo fakafou ʻi hono poupouʻi ʻo e tokotaha kotoa: fakatuʻasino, fakaʻatamai mo fakalaumalie. ʻOku tau ʻi he Herban Health kuo nau fai holistic tokangaʻi e moʻui lelei ʻi he kolo palo ifi ʻoloto Hahake talu mei he 2004, ʻaki ʻenau ngaue fakahangatonu ʻi he ngaahi kautaha fakakolo kae lava ke nau aʻu ki he kakai ʻi honau ngaahi ʻatakai. Ko ʻetau taumuʻa ke tokoniʻi ʻa e kakai ʻoku fakangatangata ʻenau ngaahi maʻuʻanga tokoni ke nau tokoniʻi kinautolu ke nau moʻui ʻi ha founga ʻoku potupotutatau mo moʻui lelei ange pea ʻoku tau ngaue fakataha ke ngaohi ha kolo moʻui lelei ange. Herban Health fakafiefiaʻi ʻa e malohi faifakamoʻui ʻo e anga fakafonua ʻi loto pea ʻi he vahaʻa ʻo kinautolu ʻoku kau mai mo ʻetau kau Tokonaki ʻa ia ko e tokolahi taha ʻo e kakai lanu.

ʻOku mahulu hake ʻa e moʻui lelei ʻi he ʻikai ke ʻi ai ha mahaki. ʻOku lava ke moʻui ʻi ha ʻatakai ʻoku ʻi ai ha ngaahi faingamalie ke fakatupulaki mo tupulaki, ʻi he fakaʻapaʻapa, angatonu, mo e fakamaau totonu fakasosiale.

ʻOku Tau Tokonaki:
  • Acupuncture kiliniki
  • Ngaahi kalasi ioka (yoga)
  • Ngaahi Kalasi Fakalaulauloto
  • Ngaahi Kalasi Meʻakai Fakatupu Moʻui Leleí
  • Ngaahi Kalasi Moʻui Lelei Kehé

ʻOku ʻomi ʻe heʻetau uepisaiti anga fakakaumeʻa toʻotoʻó ʻa e:
  • Fakamatala ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni fakakolo ʻoku lava ke maʻu ʻe he kolo palo Alto Hahake ʻi he ngaahi tokoni mahuʻinga hange ko e meʻakai, nofoʻanga, malu, ako, tokoni maʻa e kakai matuʻotuʻa, toʻu tupu mo e toʻu tupu, mo e ngaue.
  • Ko ha faingamālie ke fakafetongi ai e ngaahi fakakaukaú mo e ngaahi aʻusiá ʻi he ngaahi ngāue mahuʻinga ko ʻení ʻo fakafou ʻi he ngaahi fakataha mo e blogs.
  • Ngaahi vitiō nounou ki he ako ki he moʻui leleí.
  • ʻOku fakaʻilongaʻi ʻe he ngaahi vitio nounou ʻa e mohu founga ʻa e kolo ʻi he ʻati, musika, hulohula, maau mo e ngaahi meʻa lahi ange.
Vakaiʻi ʻetau

Laipeli Vitioó

Mohu founga: Tohi manatuʻi ʻo e ta fakatataa
ʻE lava ʻe he ngaahi tā fakatātā tohi tohí, ʻi he toʻu kotoa pē, ʻo tanumaki ʻa e fakamaʻú mo e fetuʻutakí ʻi ha founga fakafiefia.
Fakamatala ki he Koló: Polokalama Tokoni Totongi No
CA COVID-19 polokalama tokoni totongi fale, Víctor Ramírez, Administrator; Polokalama Stabilization totongi fale, 650 853-3157
Moʻui lelei: QiGong paaʻi e poini
QiGong ʻoku fakaʻaiʻai ʻe he paaʻi ʻa e ngaahi poini pehee ʻaki haʻane paaʻi.

Fakamatala ki he kolo: Ko ha Leʻo ʻo ha Tokotaha Kumi Moʻui
Ko e talanoa ʻa ha tokotaha kumi moʻui ʻi ʻapi ki hono maʻu ʻo e tauʻataina mei he ngaohikovia.

 

Mohu founga: Ko e Fononga ki he Tohinoa: Fakalaulauloto mo e Tukuange
Tataki e tohinoá mo hono ngaahi leleí
Moʻui lelei: miniti ʻe 10 ʻoku ne tataki ʻa e fakalaulauloto
Naʻe tataki ʻe he miniti ʻe 10 ʻa e fakalaulauloto ki he kau kamata foʻou ke fakaʻataʻata ʻa e ngaahi fakakaukau.
Mohu founga: ngaahi paletuʻa ʻo e malohi
ʻOku hoko ʻa e ngaahi pāletuʻa ʻo e ivi fakafoʻituituí mo e fakafāmilí ko ha ʻekitivitī fakafiefia mo mohu founga ki hono fakatupulaki ʻo e loto vilitakí mo e uouangataha ʻa e fāmilí!

Rev stretch Version faka-Sipeini
polokalama miniti ʻe 5

miniti ʻe 5 fakalaulauloto ʻi he lea faka-Sipeini

HH-2_0000s_0004_jared-laise-NTyBbu66_SI-unsplash
Maʻuʻanga Fakahinohino Foʻou: Ngaahi Faingamalie ke Tupulaki
(Ako, Ako Ngaue, Tokoni Fakaakeake, Kamata ʻo ha Pisinisi)
Ko e ngaahi faitoʻo Acupuncture ʻe fai pe ia ʻi he ʻapoinimeni. 
ʻIkai ha kiliniki ʻi he ʻaho 8 ʻo ʻEpeleli 2023. 
Ioka (yoga) faingofua mo e kalasi Fakamoʻui ʻi ha uike ʻe 6 ʻo kamata ʻi he ʻaho 25 ʻo Maʻasi 2023 (ʻikai ha kalasi ʻi he ʻaho 8 ʻo ʻEpeleli)
Tokonaki 12-1 pm
Ko e ha ha meʻa foʻou