Hiki fakalaka ki he meʻa ʻi lotó

Kiliniki/Ngaahi Kalasi

Kiliniki & ngaahi kalasi

Holistic ʻoku nofotaha ʻa e moʻuilelei ʻi he wellness/fakaʻehiʻehi mo e faitoʻo.
Holistic ʻoku nofotaha ʻa e moʻuilelei ʻi he wellness/fakaʻehiʻehi mo e faitoʻo. ʻOku tau ʻomi ʻa e kiliniki acupuncture mo e ngaahi kalasi moʻui lelei kehekehe ʻoku fekauʻaki mo e tukuakiʻi ki he kolo. Kuo hoko atu ʻemau ngaue ʻi Siulai 2021 mo ha fanga kiʻi liliu ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi fakangatangata pandemic mo e ngaahi fakahinohino ʻa e Siteiti mo e fetulolo. ʻE ʻoatu ʻa e kiliniki ki he ngaahi faitoʻo faka-Siaina kehe ki he ngaahi faitoʻo faka-Siaina kehe ʻi hano aleaʻi pe pea ʻi ha fanga kiʻi kulupu iiki. Ko e tokolahi taha ʻo kinautolu ʻoku kau mai, ko e lahi ʻo e ngaahi faitoʻo ki he tokotaha ʻe aʻu ki ha fakatahaʻanga ʻe 10, ʻo makatuʻunga ʻi hono sivi ʻo e kau toketaa. ʻE poupouʻi ʻa kinautolu ʻoku kau mai ke nau kau ʻi he ngaahi ʻekitiviti fakaemoʻui lelei poupou, kau ai ʻa e meʻakai, hono mo e loto mafasia. ʻE toe fai foki mo ha ngaahi kalasi ki he moʻui lelei ki he meʻakai fakatupu moʻui lelei, ioka (yoga), fakalaulauloto, mo e niʻihi kehe ʻi he taimi ʻe lava ke nau maʻu ai. ʻOku fakahu ʻa e taimi-tepile mo e tohi mahina ʻi he saiti ko ʻeni, pea pehe ki hano fakatahatahaʻi ʻo ha ngaahi vitio nounou mo faingofua ʻo e moʻui lelei ʻoku fekauʻaki mo e ngaahi vitioo mo e founga feimeʻatokoni

Pehee

Lolotonga e uiké

ʻOku palani ʻa e tuluta ʻi he kiliniki. ʻE ʻoatu ʻa e fakatokanga ʻi heʻemau uepisaití pe text kapau kuó ke ʻosi fakamoʻoni hingoa ke maʻu ha ngaahi fakamatala

Lolotonga e fakaʻosinga ʻo e uiké

Tokonaki: (kataki ʻo sio ki he taimi-tepile fakamuimuitaha ʻo e kiliniki ʻi heʻetau tohi mahina Google)

Taimi: 8-12 pm ʻi hono aleaʻi pe
Feituʻu: 1848a Bay hala hahake palo alto

2024 TOHI MAHINA ʻO E FAʻAHITAʻU MAFANA

ʻE fakangatangata pe ʻa e ngaahi ʻapoinimeni acupuncture ki he 6/15, 22, 29;

Fakatokangaʻi ange: liliu ʻi he feituʻu ki he 6/15, 22, 29 ki he 1885 Bay Road (Ravenswood kiliniki)

ʻIkai ha ACUPUNCTURE CLINIC Siulai 6-31 ʻo ʻAokosi 2024

Te tau tali pe ha kau mahaki foʻou ʻe toko 2 ʻi he uike takitaha, pea te tau fakangatangata ʻa e lahi ʻo e ngaahi faitoʻo ki he tokotaha takitaha koeʻuhi ke tau lava ʻo tokoni ki he tokolahi taha ʻe lava.

  1. Ki he kau mahaki foʻou pe kimuʻa, te tau vakaiʻi honau tuʻunga, pea fakapapauʻi ʻetau sivi ki hono faitoʻo, ko e ngaahi faitoʻo ʻe fiha ʻe maʻu ʻe he mahaki mo e ngaahi fakafeʻiloaki te nau maʻu hange ko e meʻakai fakatupu moʻui lelei mo e fakamalohisino fakaesino pe fakamalohisino.
  2. ʻE maʻu leva ʻe he kau mahaki ha ngaahi ʻapoinimeni ki he lahi ʻo e ngaahi faitoʻo ʻoku fokotuʻu atu. ʻE lava ke fai ʻa e ngaahi ʻapoinimeni maʻanautolu ʻoku muimuiʻi ʻi he ngaahi faitoʻo mo hotau tokoni kiliniki.
  3. Hili hono maʻu e lahi ʻo e ngaahi faitoʻo ʻoku fokotuʻu atú, ʻe toe ʻiloʻi ʻa e mahakí, pea ʻe fakapapauʻi ʻa e meʻa ʻe hokó ʻo kapau mo e taimi te nau lava ai ʻo maʻu ha toe faitoʻo lahi angé.
  4. Ke maʻu ha ngaahi faitoʻo lahi ange, kuo pau ke ui ʻe he kau mahaki ha toe founga fakamalohisino ʻe taha.
  5. ʻE FAI E NGĀUE KOTOA PĒ KE FOAKI KI HE TAHA KOTOA PĒ ʻA E FAʻA KĀTAKÍ ʻA E TOKONI ʻOKU NAU FIE MAʻÚ PEA KE FOAKI FOKI KI HE TOKOLAHI TAHA ʻE ALA LAVÁ ʻA E TOKONI TE TAU LAVA ʻO FAÍ.

Ke aleaʻi ha taimi

Telefoni pe Text 650 327-7894
ʻAve Ho Hingoá Mo e Fika Telefoní.
Talamai ho tuʻunga huhu maluʻi (fili pe)

Te mau telefoni pe text atu ke ʻoatu ʻa e fuofua taimi ʻe maʻu aí.

Ke kei lolotonga, te ke lava foki ʻo fakamoʻoni hingoa ki he fakamatala fakamuimuitaha ʻi heni pe ko e fetohiʻaki he telefoni toʻotoʻo ki he moʻui lelei ki he 1-866-925-2986 (ki he fakalea faka-Sipeini: text Salud ki he 1-866-925-2986

Fakalaulauloto, ioka (yoga), mo e maʻu meʻatokoni fakatupu moʻui lelei (tauʻataina, tuluta ki he)

Ngaahi kalasi foʻou ʻe tolu ʻi he 1848A Bay Road 1848A Bay Road ʻi Siulai mo ʻAokosi

  1. Fakalaulauloto mo e ngaungaue: Siulai 10 – ʻaho 14 ʻo ʻAokosi Pulelulu 5 pm ʻi ha uike ʻe 6
  2. Ioka (yoga) Siulai 20 – ʻAokosi Tokonaki 10:30 ʻi ha uike ʻe 6 mo
  3. Kai moʻui lelei ʻAho 27 ʻo Siulai – ʻAokosi 17 Tokonaki 9:00 kimuʻa pea fai e ioka (yoga) ʻi ha uike ʻe fa

Feituʻu: 1848a hala hahake palo ifi ʻoloto

Ngaahi Kalasi Fakaakeake ʻa e Pandemic

KO E HA: Kalasi taʻetotongi fakauike ʻi ha uike ʻe 12 (kakai ʻe toko 12-15) ʻa ia ʻe lava ke tau tupulaki ai ʻi heʻetau malava ke

· Kumi ʻa e potupotutataú
· Tukuange ʻa e ngaahi ongo ʻoku ʻikai ke leleí
· Fekuki mo e loto mafasiá
· Fakatupulaki ha toʻonga moʻui ʻoku lelei ange

FEITUʻU: ECUMENICAL POLOKALAMA FIEKAIA 2411 PULGAS HALA EPA
ʻI HE TAIMI: FAʻAHITAʻU FAILAU 2024, TAIMI-TEPILE KE FAKAPAPAUʻI

Te tau maʻu ha uike ʻe 6 ki hono teuteuʻi ʻo e meʻakai mo e ngaahi kalasi meʻakai fakatupu moʻui lelei ʻo makatuʻunga ʻi he meʻakai ʻa ʻAfilika ʻAmelika, ʻAmelika Latina, mo e tukufakaholo ʻo e Pasifiki ʻEsia, pea pehe ki hono fakasiʻisiʻi e ngaahi kalasi ʻi he uike ʻe 4-6.  ʻE ʻoatu ha ngaahi kalasi kehekehe ʻi he lea faka-Pilitāniá mo e faka-Sipeiní.

KO HAI: ʻE hanga ʻe Lety Areola-Garcia, tokotaha faifakamalohisino laiseni mo e famili, ʻo fakafaingofuaʻi ʻa e kalasi ʻi he LOTO MAFASIA ʻi he ʻuluaki uike ʻe ono. Naʻa ne tupu hake ʻi palo ifi ʻoloto Hahake pea ne fakamamafaʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi ʻaati fakaʻofoʻofa ʻi heʻene founga.
ʻI he uike ʻe ono hono ua, ʻe akoʻi ʻa e meʻakai fakatupu moʻui lelei mo e kai ʻo e ngaahi kalasi moʻui lelei, ʻo makatuʻunga ʻi he tukufakaholo fakafonua, ʻe hono akoʻi ʻe he kaingalotu ʻo e kolo ko EPA. ʻE fakatefito e ngaahi tukufakaholo ʻo e meʻakai ʻi he tokanga ʻa e kalasi ka ʻe kau ai ʻa e maʻumeʻatokoni ʻa e tukufakaholo ʻAfilika, meʻakai ʻa e Tukufakaholo ʻo e Pasifiki ʻEsia mo e tukufakaholo faka-ʻAmelika Latina naʻe tataki ʻe he kaingalotu ʻo e kolo.

FAKALELE ʻE HE HERBAN HEALTH, ko hono tauhi ʻo e acupuncture mo holistic ki he moʻuilelei ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto mo ECUMENICAL polokalama FIEKAIA, ʻoku ne ʻomi ʻa e meʻakai mo e poupou ki he kolo ko EPA

Ke fakamoʻoni hingoa, maʻu ha fakamatala lahi ange pe fakahaaʻi hoʻo mahuʻingaʻia ʻi he ngaahi kalasi, fetuʻutaki kia Dyanne ʻi he 650-327-7894 (telefoni pe text) pe ʻimeili dyanne@herbanhealthepa.org

Polokalama Fiekaia Faka-ʻEmenaikí

Fāmili Ravenswood
Senitā Ki he Moʻui Leleí