Hiki fakalaka ki he meʻa ʻi lotó

NGAAHI FAINGAMĀLIE KE TUPULAKI

 • Ako
 • Ako Ngaue
 • Ngaahi tokoni ki he fakaakeake
 • Kamataʻi ha pisinisi

i. eDUCATION

A. TOʻU TUPU

Maʻá e Mātuʻá: Founga ke maʻu ai ha fakamatala ki hoʻo kau akó

Ngaahi akoʻanga maʻolunga ʻo e Potungaue Ako ʻa e Siasi Palo ifi ʻoloto, Pele Heiveni, North Fair Oaks

Carlmont akoʻanga maʻolunga:  Uooti ʻAlameta ti las Pulgas, (clown), CA 94002 telefoni (650) 595-0210 1400 pe ʻimeili iabelt@seq.org popoaki ʻo e lea

Palo hahake ifi ʻoloto akoʻanga: 1050 Myrtle St, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303, telefoni (650) 839-8900 pea fili ʻa e #1 fakamatala fakalukufua

Atherton akoʻanga maʻolunga: 555 Middlefield Rd, Atherton, CA 94027 telefoni (650) 322-5311 ext. 50124 kole kia Palanga

Sequoia akoʻanga maʻolunga: 1201 Brewster hala, Letiuti City, CA 94062 telefoni (650) 367-9780 ext. 63110 Elvira Macias ʻimeili
emacias@seq.org

Tide High School: 150 Sefasoni, Paʻake, CA, 94025 telefoni (650) 306-1755

Woodside akoʻanga maʻolunga: 199 Uinisitoni Sesili hala, Woodside, CA 94062 telefoni (650) 367-9750 kole kia Maricela Lopesi ʻi he ʻimeili ki he fakahinohino
malopez@seq.org

Akoʻanga maʻolunga ʻo e Letiuti: 1968
Hala fakafonua motuʻa, Letiuti City 94063 telefoni (650) 298-8876 pea fili ʻa e fili #1 (bilingual) 

Kolisi Lotoloto: telefoni http://canadacollege.edu/middlecollege (650) 306-3120 pe ʻimeili CanadaMiddleCollege@smccd.edu

NGAAHI ʻAPIAKO LOTOLOTO ʻO E KAKAI

* Hahake Palo ifi ʻoloto mo Pele Heiveni (Ravenswood City School)

Sisa Savesi Ravenswood School: 2450 Ralmar Avenue, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 telefoni (650) 329-2828 pea tuku ʻa e popoaki ʻoku ne ʻomi
fika telefoni mo e hingoa ʻo e tokotaha ako pe ʻimeili fakahangatonu ki he faiako (ʻoku totonu ke maʻu ʻe he tokotaha ako
hingoa ʻo e faiakó mo e ʻīmeilí)

• Fakaʻaliʻali ʻi he feituʻu fakatokelau ʻo ʻOakesi (vahefonua ʻo e ʻapiako ʻo e kolo ko Let

ʻApiako fakakolo Kafila: 3600 Middlefield hala, Menlo
Paʻake 94025 telefoni (650) 482-2405 maka kimuʻa he k-8

Tafu lautohi siʻi: 903 hala hono hongofulu
Letiuti Siti 94063 telefoni (650) 482-2416 maka K-8 fakakatoa ʻo e lea faka-Sipeini mo e faka-Pilitania

ʻApiako lautohi siʻi: 701 hala mape, Letiuti Siti
94063 telefoni (650) 482-2408 maka K-8

Keneti Lotoloto: 2521 hala Goodwin, Letiuti Siti
94061 telefoni (650) 482-2200 maka 6-8

NGAAHI ʻAPIAKO LAUTOHI SIʻI ʻA E KAKAI

• Hahake Palo ifi ʻoloto mo Pele Heiveni (Ravenswood City School)

Pele Heiveni lautohi siʻi: 415 Ivy drive, Menlo Park

94025 telefoni (650) 329-2898 

Costaňo ʻapiako ʻo e ʻati: 2695 Footihemi Seni, Hahake Palo ifi ʻoloto 94303 telefoni (650) 329-2888 (Bilingual)

Los Robles-Ronald McNair: 2033 Pulgas hala Hahake Palo ifi ʻoloto 94303 telefoni (650) 329-2888, ʻapiako lea fakafonua ʻe ua (faka-Sipeini/faka-Pilitania), maka K-5

• Fakaʻaliʻali ʻi he feituʻu fakatokelau ʻo ʻOakesi (vahefonua ʻo e ʻapiako ʻo e kolo ko Let

ʻApiako ʻo e kolo Kafila: 3600 Middlefield hala, ʻa e Paʻake 94025 telefoni (650) 482-2405 maka kimuʻa he K-8,

Tafu ʻapiako fakakolo: 903 hala hono hongofulu ʻo e kolo ko Letiuti Siti 94063 ui (650) 482-2416, maka K-8 fakakatoa ʻo e lea faka-Sipeini mo e faka-Pilitania

ʻApiako lautohi siʻi: 701 hala mape, Letiuti City 94063 telefoni (650) 482-2408, maka K-8 

NGAAHI ʻAPIAKO MAPE:
ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he mātuʻá ke ʻalu ʻenau fānaú ki he

* Hahake Palo ifi ʻoloto mo Pele Heiveni

ASPIRE/Hahake Palo ifi ʻoloto ʻapiako mape: 1286 Runnymede, Hahake
Palo ifi ʻoloto 94303 maka 1-8, telefoni (650) 614-9100 

KIPP Esperanza akoʻanga maʻolunga: 1039 hala ʻo e ngoue, Hahake Palo
ifi ʻoloto 94303 telefoni (510) 407-8694 

Akoʻanga maʻolunga ʻo e ʻaho Oxford: 1001 Beech Street, Hahake Palo ifi ʻoloto, ca
94303 telefoni (650) 260-3152

Ko e Lautohi Faka-Palaimeli: 2086 Clarke hala, Hahake
Palo ifi ʻoloto 94303 maka kimuʻa he K-3 (650) 396-2779 

• Letiuti Siti

Fakafehokotaki ʻa e ʻapiako mape ʻo e kolo: 635 Oakside Avenue,
Letiuti Siti 94063 telefoni (650) 482-2426

Tumutumu ʻo e akoʻanga maʻolunga mape: 890 faiva Broadway
Letiuti Siti 94063 telefoni (650) 556-1110

KIPP Excelencia teuteuʻi ʻo e kolo: 2950 fakaʻofoʻofa Oaks
Hala, Letiuti City 94063 telefoni (650) 482-2428

AKO MAKEHE

ʻOfisi ʻo e ako ʻi he vahefonua Seni Mateo: 101Twin Dolphin drive, Letiuti Siti, ca 94065 tuʻasila Uepi: www.smcoe.org (tokoniʻi e fanau ako ʻoku ʻi ai ʻenau ngaahi fie maʻu makehe mei he kinitakateni ʻi he taʻu ʻe 22)

Ravenswood ako makehe ʻa e ʻapiako ʻi he kolo:

Telefoni Yesenia Murillo ki ha fakamatala lahi ange ʻi he (650) 329-2800 ext. 60143 (Bilingual)

http://www.ravenswoodschools.org/Choose-Ravenswood/Departments/Special-Education/index.html

Sequoia ako makehe ʻa e ako fakavahefonua:

Telefoni (650) 369-1411 ki ha fakamatala lahi ange ext. 22242 (Bilingual)

https://www.seq.org/DEPARTMENTS/Educational-Services/Special-Education/index.html

Ako makehe ʻi he ʻapiako ʻo e kolo ko Letiuti:

Telefoni (650) 482-2288 kole kia Leilani Hueta lhuerta@rcsdk.8.net

Ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻi he ʻInitaneti mei he ʻofisi Seni Mateo ʻo e ako makehe

 • Ko e fakataha alelea maʻa e fanau makehe, tuʻasila ʻimeili exceptionalchildren.org
 • LD ʻoku maʻu ʻa e ongoongo ldonline.org ʻi he ʻInitaneti ʻi he lea faka-Pilitania mo e faka-Sipeini ʻi he
  ako ʻo e ngaahi faingataʻaʻia fakaesinó
 • Ko e tokoni ʻa e matuʻa ki he matuʻa php.com fakamatala ʻi he lea faka-Sipeini mo e faka-Vietinemi
 • ʻOku lea ʻa e faingataʻaʻia fakaʻatamai autismspeaks.org fakamatala fekauʻaki mo e faingataʻaʻia fakaʻatamai, kulupu tokoni ki he matuʻa,
  ngaahi polokalama ʻo e faʻahitaʻu mafana, ngaahi meʻa ʻoku hoko ʻi he ʻInitaneti, fakamatala ʻi he lea faka-Sipeini, (ngaahi maʻuʻanga tokoni, fakahinohino ʻa e matuʻa, mo e ala meʻa pehe)

NGAAHI ʻAPIAKO FAKATAUTAHA

Eastside teuteuʻanga ʻo e Kolisi (650) 688-0850, tuʻasila ʻo e ako 1041 Myrtle Street, East Palo ifi ʻoloto, ca 94303

Seni ʻIlisapeti Seton School (650) 326-9004, tuʻasila ʻo e ako 1095 Channing Avenue, Palo ifi ʻoloto, ca 94301

NGAAHI ʻAPIAKO FAKATAUTAHA KEHE

 • Akoʻanga ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha
 • Loto Toputapú
 • Ko e ʻapiako muitolotolo 
 • Beechwood ʻapiako
 • ʻApiako ʻa Phillips Brooks
 • Seni Leimoni
 • Ifi ʻoloto ʻapiako fakavahaʻapuleʻanga
 • Kongaloto ʻo e akoʻanga maʻolunga 1340 hala uilou Park94025
 • ʻApiako lautohi siʻi ʻo e ʻaloʻi
 • Fakaava ʻa e ʻatamai ako
 • ʻApiako Pelesipeteliane ʻIngilani ʻo Seni Matiu
 • Synapse ʻapiako
 • Akoʻanga Tolu

PRESCHOOLS

Izzi ʻi Ravenswood, tuʻasila ʻo e ako 951 OʻConnor Street, Hahake Palo ifi ʻoloto, ca 94303

Senita ako Montessori, tuʻasila ʻo e ako 1421 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, ca 94303

Kamata ʻa e ʻulu (Makinolia), tuʻasila ʻo e ako 1425 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, ca 94303

B. AKO ʻA E KAKAI LALAHI

Sequoia ako ʻa e kakai lalahi fakavahefonua: (650) 306-8866

Poto he laukonga: (650) 802-5511

Lau ʻo e ngaue: (650) 780-707, 1044 Middlefield hala, Letiuti Siti, ca 94063

Palo ifi ʻoloto ʻapiako ʻa e kakai lalahi: (650) 329-3750, tuʻasila ʻo e ako 50 Embarcadero hala, Palo ifi ʻoloto, ca, 94301

Lea Faka-Pilitāniá ko ha Lea Fakafonua Hono Ua: ʻAna ʻEsikopa (650) 479-1754 ʻimeili naescobar@seq.org

Akoʻanga maʻolunga Equivalency/polokalama tipiloma ʻa e akoʻanga maʻolunga/kole ha tatau GED: Solitati Campos (650) 539-8471, ʻimeili: scampos@seq.org,

Tokoni ki he tokotaha ako: Liliana Campos (650) 503-3848, ʻimeili: lcampos@seq.org

Ngaahi kalasi ʻi he ESL mo fai ha ako ngaue maʻuʻanga moʻui ki he kolo: (650) 330-6429

Kolisi ʻo Seni Mateo: 1700 W Hilisitele Blvd, Seni Mateo, CA 94402 (650) 574-6161 https://collegeofsanmateo.edu/


Cañada kolisi: 4200 faama hill Blvd, Letiuti City, CA 94061 (650) 306-3100 https://canadacollege.edu/

 • 3O ngaahi polokalama tohi fakamoʻoni malohi. Tokoni fakapaʻanga ʻoku lava ke maʻú. Sīpinga ʻo e ngaahi polokalama tohi fakamoʻoní; tauhitohi, fokotuʻutuʻu ʻo e akenga, tokoni fakafaitoʻo, saienisi ʻo e komipiuta, toʻu tupu mo e tuku ʻa e ako, tokoni mataotao fakalao.
 • Tokoni mei he Hahake Palo ifi ʻoloto ki Kanata. www.canadacollege.edu

Fetuʻutaki ki he: tefitoʻi Switchboard: (650) 306-3100

Senita talitali lelei (650) 306-3452, ki he kole faka-Sipeini kia Kalotia pe ʻimeili

canadawelcomecenter@smccd.edu pea ʻave ha pōpoaki ʻi he lea faka-Pilitāniá pe faka-Sipeiní

FAKAMATALA KI HE UEPISAITI KI HE NGAAHI POLOKALAMA TOHI FAKAMOʻONÍ: 1. ʻAlu ki he www.canadacollege.edu 2. Fili ʻa e fakamatala ki he ngaue maʻuʻanga moʻui 3. Fili ʻa e mataʻitohi, Certifications, Transfer 4. Fili ʻa e polokalama ʻokú ke fie ako ki aí

NGAAHI POLOKALAMA FAKAKAKATO ʻO E KOLISI

Ki he kakai lalahi ʻoku ʻi ai ʻenau credits ʻi he kolisi pea nau fie maʻu ke maʻu honau mataʻitohi mei he ʻunivesiti, ʻoku ʻi ai ha ngaahi polokalama pau ʻoku tokoni ke fakahoko ia:

Notre Dame ti Namur ʻUnivesiti: ʻOku ngaue ʻa (clown) mo e vahefonua ʻo e Kolisi ʻa e kolo Seni Mateo ʻi ha polokalama fakavaveʻi ke maʻu ha mataʻitohi BA pe saienisi, ʻo kamata ʻi Sepitema 2022. Ke maʻu ha fakamatala lahi ange, ʻalu ki he www.ndnu.edu/sbm/degree-completion/


Kau mataotao ʻi he ngaue ʻa Kalefonia: ngaue mo ha ngaahi kautaha ako ʻoku ʻikai tupu ke ʻomi ha totongi, ʻikai ha mataʻitohi BA, ngaue mo ha ngaahi kolo ʻe ono ʻi Kalefonia. Ke maʻu ha fakamatala lahi ange, ʻalu ki he www.workingscholars.org

II. AKO NGAUE

Lelue ngaue (650) 330-6429, lea 1200 OʻBrien drive, Menlo

ʻOku ʻomi ʻe he Paʻake ha ako ngaue maʻuʻanga moʻui ki he kolo.

Ako ʻi he: ngaahi ʻaati, tufunga, tokoni fakafaitoʻo, tokoni fakafaitoʻo kuo fakamoʻoniʻi, tokoni fakafaitoʻo kuo fakamoʻoniʻi, ko e tokoni mo e

Ngaahi tokoní, tokangaʻi ʻo e falé

Tokoni ʻa e kakai lalahi kei talavou taʻu 17-24

Faka-Pilitania ko ha ngaahi kalasi lea fakafonua hono ua ʻi he uike ʻe 8.

Senita ngaue maʻuʻanga moʻui Palo ifi ʻoloto Hahake (lelue ngaue) (650) 384-6961, tuʻasila 2100 hala ʻo e ʻUnivesiti, Hahake

Palo ifi ʻoloto, ca 94303Services: toe hoko atu e fakalakalaka, ako ʻinitaviu, ako ki he mateuteu ngaue ʻi he ʻInitaneti, lelue ngaue

Ngutungutu: ngaahi tokoni ki he kumi ngaue mo e kumi ngaue maʻuʻanga moʻui

Senita fakafetongi fakafetongi, (650) 341-7711 fakalele ʻe he vahefonua SENI MATEO

FAKATAHA alelea ʻo e ngaue Lotoloto ke vakai pe ʻoku feʻunga ʻeni mo koe, ʻi he lea faka-Pilitania mo e faka-Sipeini.

Kolisi fakakolos, vakai ki ʻolunga ki he kolisi ʻa E kolo Seni Mateo ki he ngaahi polokalama tohi fakamoʻoni mo e

ki he ngaahi kalasi ESL naʻe fai ʻi he kolisi Cañada.

III. NGAAHI TOKONI KI HE FAKAAKEAKE

KAKAI LALAHI

Tauʻataina ʻi he fakaʻosi, (650) 462-6999, tuʻasila 1796 Bay Road, Hahake Palo ifi ʻoloto, ca 94303

ʻAmanaki lelei ʻa e fale ngaue tokoni ʻi he vahefonua Seni Mateo, lea 3789 Huva Street, Letiuti Siti,

Ca 94063

Tuʻutuʻuni ʻa e Latino ʻi he kava malohi mo e faitoʻo konatapu ʻo e vahefonua Seni Mateo, faitoʻo Alcoholism

polokalama, (650) 244-1444, tuʻasila 100 Sneath hala, Seni Bruno, ca 94066

Polokalama moʻui lelei ʻa e vahefonua Seni Mateo-ngaahi tokoni ki he moʻui lelei mo e fakaakeake, (800) 686-0101

TOʻU TUPU

Ngaahi tokoni ki he faleʻi ʻa e toʻu tupu, 650 424-0852, lea 643 Bair Road, Letiuti Siti, ca 94063

ALCOVE: 2741 Middlefield hala lahi 102, Palo ifi ʻoloto, CA 94306 (650) 798-6330 https://allcove.org/centers/palo-alto/ (taʻu 12-25) 

Ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he palopalema, tuʻasila 2741 Middlefield Road, lahi 102, Palo ifi ʻoloto, ca 94306 ʻapoinimeni 650 798-6330

IV. KAMATA HA PISINISI

Renaissance he Center, (650) 321-2193 ʻimeili: rencenter.org, tuʻasila 1848 Bay

Hala, Hahake Palo ifi ʻoloto, ca 94303

Ngaahi kalasi: (ʻi he lea faka-Pilitania mo e faka-Sipeini) kamata ʻa e Smart, teuteuʻi ʻo e pisinisi, houʻeiki fafine "s fakaivia, Grant

Ngaahi Faingamālié

Kautaha fakalakalaka fakaʻekonomika ʻa e vahefonua Seni Mateo: tokoni fakatekinikale

Seni Mateo senita fakalakalaka ʻo e pisinisi iki, ʻikai fakahahaholo ha tokoni faleʻi ki he

fanga kiʻi pisinisi iki (650) 395-91301 ʻi he 1 faleʻi

Polokalama falekai ʻoku ʻoatu ʻi ha lea fakafonua kehekehe ʻe 5

Ngaahi feituʻu ʻoku faleʻi ai:

 • Kamata hoʻo pisinisi,
 • Fakatupulaki hoʻo pisinisi
 • Palani fakapisinisi
 • Maʻu e paʻanga
 • Fakamaketi
 • Faleʻi fakapaʻanga
 • Tokangaʻi ʻo e pisinisi
 • Falekai
 • Tekinolosia
 • Aleapau fakapuleʻanga
 • Fefakatauʻaki fakavahaʻapuleʻanga
 • Fakatau atu hoʻo pisinisi

Ngaahi maʻuʻanga tokoni fakapisinisi iki, kolo ʻo e Hahake Palo ifi ʻoloto, ci.east-palo-alto.ca.us

Ngaahi tokoni fakalao: ngaahi tokoni fakalao ʻa e kolo ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto lea faka-Pilitania mo e faka-Sipeini

2117-B hala ʻo e ʻUnivesiti Hahake Palo ifi ʻoloto, (650) 326-6440, tuʻasila 1861 Bay Road, Hahake Palo

Ifi ʻoloto, ca 94303, ʻimeili: www.clsepa.org

ʻOku lue ʻa e ʻofisi ʻo e M-F 9-5 ʻi he M-F 9-1 pm faka-Pilitania mo e faka-Sipeini