Fehuʻi kia Luʻisa: Hokohoko atu e fealeaʻaki ʻi hoʻo komipiuta faingofuá mo e ngaahi fehuʻi telefoni fakapotopoto.

Kuo tataki ʻe Luʻisa ha ngaahi kulupu nounou maʻa e kakai ʻoku nau fie maʻu ʻa e tefitoʻi fakamatala lahi taha ki he founga hono fakaʻaongaʻi ʻo ha komipiuta mo ha smartphone. ʻOku ʻata ʻa Luʻisa ke hoko atu hono aleaʻi ʻi he lea faka-Pilitania mo e faka-Sipeini, ko hano muimuiʻi ia ʻo e ngaahi kulupu ko ʻeni. ʻE lava ʻe kinautolu ʻoku kau ʻi heʻene ngaahi kalasí ʻo hiki ʻenau ngaahi fehuʻí pe ngaahi tefitó pea te ne tali kinautolu ʻaki ha ngaahi tefitoʻi fakahinohino. ʻOku kamata ʻi ha komipiuta ha ngaahi sīpinga ʻo e ngaahi tefito ʻe ala fakaʻaongaʻi ki ha ngaahi fehuʻí, ko ha talateu ki he ngaahi fakamatalá, ʻīmeelí, fai ʻo e ngaahi tohí, fakaʻata siʻí (zoom) pea mo e taimi hanga ki he mata.

Kapau kuó ke kau ʻi ha taha ʻo e ngaahi kulupu ʻa Luʻisá, kātaki ʻo kau fakataha mo ia ke hokohoko atu hoʻo akó.

Ke maʻu ha fakamatala lahi ange, telefoni pe text (650) 327-7894.